คำจำกัดความ

เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือบริบทเป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

  1. “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง "ระบบสกายบ๊อกซ์"

  2. “คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึงผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งของ และมีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้าในใบนำส่งสินค้า

  3. “ผู้ส่งสินค้า” หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้าในใบนำส่งสินค้า

  4. “ผู้ส่ง” หมายถึงบุคคลที่ส่งพัสดุแก่เรา ผู้ส่งอาจไม่ใช่ผู้ส่งสินค้า

  5. “ผู้รับมอบ” หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบในใบนำส่งสินค้า

  6. “ผู้รับ” หมายถึงบุคคลหรือผู้รับพัสดุ เขา / เธออาจเป็นผู้รับมอบเอง หรือบุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ หรือสำนักงานบริหาร / นิติบุคคลตามที่อยู่ของผู้รับมอบ

  7. “พัสดุ” หมายถึงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยเราเพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า

  8. “ใบนำส่งสินค้า” หมายถึงใบตราส่งหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

  9. “ข้อตกลงและเงื่อนไข” หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้ รวมถึงที่อาจได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยเราเป็นครั้งคราว