คำจำกัดความ

เว้นเสียแต่ว่าระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือบริบทเป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

 1. “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา” หมายถึง บริษัท ดับเบิ้ลยู พี กรุ๊ป จำกัด
 2. “คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึงผู้ส่งสินค้า ผู้ส่งของ และมีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้าในใบนำส่งสินค้า
 3. “ผู้ส่งสินค้า” หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้ส่งสินค้าในใบนำส่งสินค้า
 4. “ผู้ส่ง” หมายถึงบุคคลที่ส่งพัสดุแก่เรา ผู้ส่งอาจไม่ใช่ผู้ส่งสินค้า
 5. “ผู้รับมอบ” หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้รับมอบในใบนำส่งสินค้า
 6. “ผู้รับ” หมายถึงบุคคลหรือผู้รับพัสดุ เขา / เธออาจเป็นผู้รับมอบเอง หรือบุคคลอื่น ณ ที่อยู่ของผู้รับมอบ หรือสำนักงานบริหาร / นิติบุคคลตามที่อยู่ของผู้รับมอบ
 7. “พัสดุ” หมายถึงบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้แก่และรับโดยเราเพื่อการขนส่งภายใต้ 1 ใบนำส่งสินค้า
 8. “ใบนำส่งสินค้า” หมายถึงใบตราส่งหรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่าในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
 9. “ข้อตกลงและเงื่อนไข” หมายถึงข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานเหล่านี้ รวมถึงที่อาจได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยเราเป็นครั้งคราว

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

 1. เมื่อสั่งซื้อบริการของเราหรือส่งมอบสินค้าให้เรา คุณยอมรับข้อกำหนดในนามผู้จัดส่ง ผู้รับมอบ และบุคคลอื่นใดที่มีหรืออ้างว่ามีส่วนได้เสียกับพัสดุ ซึ่งคุณและบุคคลดังกล่าวจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข
 2. การเติมเงิน หมายถึงเครดิตการชำระค่าบริการขนส่งเมื่อผู้ใช้บริการทำการโอนเงินผ่านระบบธนาคารใดๆ เข้าระบบสกายบ็อกซ์ ถือว่าเครดิตดังกล่าวเป็นค่าใช้บริการกับระบบสกายบ็อกซ์ เครดิตนั้นจะไม่สามารถทำการถอนคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

พัสดุต้องห้าม

รายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นพัสดุต้องห้าม และคุณตกลงที่จะไม่ส่งสินค้าใด ๆ ต่อไปนี้เป็นพัสดุ

 1. สินค้าผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. สินค้าอันตรายรวมถึงสินค้าเสี่ยงอันตรายหรือเป็นพิษ วัตถุระเบิด อาวุธหรือปืน
 3. แบตเตอรี่รถทุกชนิดประเภทใช้งานแล้ว
 4. ยาสูบทุกชนิด บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 5. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์*
 6. ตราสารเงิน และตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น หุ้นและพันธบัตร
 7. ซากมนุษย์หรือสัตว์ ชิ้นส่วนของร่างกายหรืออวัยวะ

พัสดุที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

เราอาจยอมรับรายการดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แต่เงื่อนไขการเรียกร้องก็แตกต่างจากปกติ

 1. อาหารแห้ง ลูกอม ช็อกโกแลต
 2. อาหารที่เน่าเปื่อยในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 3. บัตรกำนัล คูปอง บัตรของขวัญ
 4. เอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 5. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน ครีม ซีรั่ม เจล ฯลฯ
 6. แบตเตอรี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์แบบน้ำใหม่

การรับประกันและการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ส่งสินค้า

ผู้ส่งสินค้าต้องชดใช้ค่าเสียหายและทำให้เราไม่เป็นอันตรายจากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งสินค้าไม่ปฏิบัติตามการรับประกันต่อไปนี้

 1. พัสดุไม่ใช่รายการที่ระบุไว้ในข้อ 3.1
 2. ข้อมูลทั้งหมดจากผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนมีความถูกต้องและครบถ้วน
 3. ผู้ส่งสินค้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของศุลกากร การนำเข้า การส่งออกและอื่นๆ ที่ใช้บังคับทั้งหมด
 4. พัสดุถูกบรรจุอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
 5. ผู้ส่งสินค้าจะต้องตระหนักว่า ในกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย คำขอชดใช้ค่าเสียหายอาจไม่ได้รับการพิจารณาถ้าพัสดุเป็นรายการที่ระบุไว้ในข้อ 4
 6. ผู้ส่งสินค้าต้องระบุข้อมูลที่ถูกต้องในใบนำส่งสินค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
 7. ชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่งสินค้า (รวมทั้งรหัสไปรษณีย์) และหมายเลขติดต่อ
 8. ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบ (รวมทั้งรหัสไปรษณีย์) และหมายเลขติดต่อ
 9. ข้อมูลของพัสดุเช่น จำนวนแพ็คเกจ มูลค่าที่ระบุ จำนวนเงินเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) ถ้ามี
 10. ประเภทของบริการ และคำแนะนำพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)